ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Η www.nagacommerce.com είναι μία ηλεκτρονική ιστοσελίδα παρουσίασης και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών διαδικτύου (πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου με την επωνυμία “NagaCommerce”), η οποία ανήκει στην εταιρεία “ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΓΑΡΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε”, με έδρα στη διεύθυνση Άμμο 0, Βέροια, Ν. Ημαθίας Τ.Κ 59132, Α.Φ.Μ 802159909 και Α. Γ.Ε.ΜΗ 171166326000 εφεξής ως “Εταιρεία”.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 
 • Με τη χρήση της ιστοσελίδας, του προγράμματος και των παρεχόμενων υπηρεσιών του συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα χρήσης και υπογραφής του παρόντος έχουν όλοι οι ενήλικοι με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
 • Δεν αποκτάται με την υπογραφή του παρόντος από τον Χρήστη σε καμία περίπτωση κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα στο παρεχόμενο πρόγραμμα και τις υπηρεσίες του.
 • Αναγνωρίζεται από τον Χρήστη ως ιδιοκτήτης και κάτοχος του προγράμματος NagaCommerce αποκλειστικά και μόνο η Εταιρεία.
1.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι παρακάτω όροι διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών από εσάς. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι παρόντες Όροι δεν ισχύουν για Προϊόντα Τρίτων, τα οποία διέπονται από τους δικούς τους όρους υπηρεσιών.

1.3 ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

“Φόρμα παραγγελίας” ή “Παραγγελία” ορίζονται μία ή περισσότερες φόρμες παραγγελίας του NagaCommerce που εκτελούνται από τα μέρη για την αγορά των Υπηρεσιών και οι οποίες αναφέρονται σε αυτούς τους Όρους

“Υπηρεσίες” είναι όλα τα προϊόντα, υπηρεσίες και υλικά του NagaCommerce που βρίσκονται ή είναι προσβάσιμα μέσω του ιστότοπου ή περιγράφονται με άλλο τρόπο σε μία Παραγγελία.

“Προϊόντα Τρίτων Μερών” σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία τρίτου μέρους, ιστότοπο, προϊόν, υπηρεσία ή υλικό που αναφέρεται, προσβάσιμο μέσω ή παρέχεται σε σχέση με τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες.

“Ιστότοπος” νοείται ο ιστότοπος του NagaCommerce που βρίσκονται στη διεύθυνση “www.nagacommerce.com” (συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών κωδικών χωρών του διαδικτύου) μαζί με όλους τους ιστότοπους και τις ιστοσελίδες που είναι προσβάσιμες εκεί και τον πίνακα ελέγχου λογαριασμού.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του προγράμματος (NagaCommerce) υπό την ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται διά του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα NagaCommerce, ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η παραχώρηση της χρήσης τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης από τρίτους.

3. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επιτρέπεται η χρήση μόνο για σύννομους σκοπούς και στην περίπτωση που κριθεί από την Εταιρεία γίνεται χρήση του προγράμματος για παράνομους σκοπούς (άσεμνο περιεχόμενο, πορνογραφία παιδική ή μη, προσβλητικό, ρατσιστικό, δυσφημιστικό κλπ.) η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει άμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προστασία των δικαιωμάτων της.

Η Εταιρεία υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς χορηγεί στον χρήστη ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο,προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα (βάσει των όρων του παρόντος) χρήσης και παρουσίασης του ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) και των περιεχομένων στοιχείων του. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μεταβίβαση τίτλου και στοιχείων του προγράμματος NagaCommerce και υπάγεται στους ακόλουθους περιορισμούς:

 1. Πρέπει να διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της όλες οι επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.
 2. Απαγορεύεται η τροποποίηση του eshop και των στοιχείων του και με κανένα τρόπο δεν μπορούν να αναπαραχθούν και να διανεμηθούν σε τρίτους.

Παράλληλα σε περίπτωση που ο Χρήστης ενεργεί για λογαριασμό πελάτη του χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προγράμματος, η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη αστική ή ποινική για οποιεσδήποτε ενέργειες του Χρήστη, ο οποίος είναι υποχρεωμένος πριν την έναρξη αυτών των ενεργειών για λογαριασμό τρίτων να δηλώσει ρητά στην Εταιρεία ότι λειτουργεί νόμιμα για λογαριασμό του τρίτου και κατέχει εξ αυτού όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα (εξουσιοδοτήσεις κλπ). 

3.1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Πρόκειται για συμφωνία για τις Υπηρεσίες και δεν σας παρέχεται άδεια χρήσης λογισμικού από αυτούς τους Όρους. Δεν θα, άμεσα ή έμμεσα: χρησιμοποιήσετε αντίστροφη μηχανική, αποσύνθεση, αποσυναρμολόγηση ή άλλη προσπάθεια να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα, τον κώδικα αντικειμένου ή την υποκείμενη δομή, ιδέες ή αλγόριθμους ή συμπεριλαμβανόμενες Υπηρεσίες ή οποιοδήποτε λογισμικό, τεκμηρίωση ή δεδομένα που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες («Λογισμικό») · τροποποίηση, μετάφραση ή δημιουργία παράγωγων έργων βάσει των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε Λογισμικού ή αντιγραφή (εκτός από αρχειακούς σκοπούς), διανομή, δέσμευση, εκχώρηση ή με άλλο τρόπο μεταφορά ή επιβάρυνση δικαιωμάτων στις Υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε Λογισμικό, χρήση των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε Λογισμικού για σκοπούς χρονομεριστικής μίσθωσης ή γραφείου εξυπηρέτησης ή άλλως προς όφελος τρίτου. ή αφαιρέστε τυχόν αποκλειστικές ειδοποιήσεις ή ετικέτες.

3.2 ΑΔΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Δεν απαιτούμε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για το περιεχόμενο που παρέχετε στο NagaCommerce. Όλο το περιεχόμενό σας παραμένει δικό σας. Κατά την παροχή περιεχομένου χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες (άμεσα ή έμμεσα), μας παραχωρείτε ένα μη αποκλειστικό, παγκόσμιο, απαλλαγμένο από δικαιώματα εκμετάλλευσης, αδειοδοτούμενο (μέσω πολλαπλών βαθμίδων) δικαίωμα άσκησης οποιουδήποτε και όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δημοσιότητας, ηθικής, βάσης δεδομένων, ή/και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συλλογικά, “Δικαιώματα IP”) που έχετε σε αυτό το περιεχόμενο ή συσχετίσατε με το κατάστημά σας σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών μας, σε οποιαδήποτε μέσα γνωστά τώρα ή αναπτύσσονται στο μέλλον.

3.3 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι, για όλο αυτό το περιεχόμενο που παρέχετε, είστε κάτοχος ή ελέγχετε με άλλο τρόπο όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για να το κάνετε και για να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των Όρων. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι αυτό το περιεχόμενο είναι ακριβές. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων παραγώγων έργων) από εμάς, τους χρήστες μας ή άλλους σε σύμβαση με εμάς, και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, δεν και δεν θα παραβιάζει κανένα Δικαίωμα IP οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Το NagaCommerce δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο παρέχεται από εσάς ή από τρίτους.

3.4 ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ

Το NagaCommerce θα έχει το μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια χρήσης των ονομάτων, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσίας και λογότυπων που σχετίζονται με τα καταστήματά σας για την προώθηση των Υπηρεσιών.

3.5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Όλα τα δικαιώματα που δεν εκχωρούνται ρητά από την Εταιρεία σε εσάς σε αυτούς τους Όρους διατηρούνται από την Εταιρεία. Δεν υπάρχουν σιωπηρά δικαιώματα. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να μιμηθείτε ή να αντιγράψετε, εν όλω ή εν μέρει, οποιοδήποτε εμπορικό σήμα της Εταιρεία ή του NagaCommerce, σήμα υπηρεσίας, εμπορική εμφάνιση, λογότυπο ή άλλη επωνυμία (συλλογικά, “Σήματα”) χωρίς, σε κάθε περίπτωση, την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Όλη η επιτρεπόμενη χρήση των Σημάτων της Εταιρείας και του NagaCommerce θα ισχύει προς όφελος της Εταιρείας.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. 

Η χρήση του προγράμματος NagaCommerce, το οποίο διαχειρίζεται η Εταιρεία, υπόκειται στους όρους χρήσης της και στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – Πολιτική Ασφαλείας και Απορρήτου, η οποία αποτελεί μέρος των όρων χρήσης.

Η Εταιρεία σέβεται το προσωπικό απόρρητο κάθε χρήστη του προγράμματος. Η παρούσα αναφέρει συνοπτικά τις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει η Εταιρεία και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τις χρησιμοποιήσει, καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες τις οποίες ο χρήστης του προγράμματος πρέπει να προβεί εάν δεν επιθυμεί την συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών. 

Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η χρήση του προγράμματος συνεπάγεται ότι αποδέχεται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ. 

Η Εταιρεία θα μπορεί να τηρεί Αρχείο και να επεξεργάζεται δεδομένα των χρηστών (π.χ. όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ), τα οποία θα περιέρχονται στη γνώση της, μέσω της παραχώρησης χρήσης του προγράμματος. Η Εταιρεία θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι συναινούν διά του παρόντος με σκοπό την παροχή πρόσβασης στις υπηρεσίες και εφαρμογές, που είναι διαθέσιμες μέσω του προγράμματος. 

Η καταχώριση των στοιχείων του χρήστη κατά την σύναψη της σύμβασης χρήσης του προγράμματος με την εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών μέσω αυτής, θα συνεπάγεται την συναίνεση του χρήστη στην συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων, βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης ωστόσο θα καλείται περαιτέρω ειδικώς και ρητώς να δώσει την συναίνεση του προς τούτο αποδεχόμενος την παρούσα με την υπογραφή της. 

Ειδικότερα ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Εταιρεία, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν. 2472/1997 ως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3741/2006 και ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, με σκοπό την πρόσβαση του χρήστη στις ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτηση του, την υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ του χρήστη και της Εταιρείας συναλλακτικής σχέσης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους, καθώς επίσης για γενικότερους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας. 

Επιπλέον ο χρήστης θα δίδει ρητώς της συγκατάθεση του προς την Εταιρεία να του αποστέλλει με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας ενημέρωση για νέες υπηρεσίες και ηλεκτρονικές εφαρμογές, εκτός αν επιλέξει ρητά τη μη λήψη ενημερώσεων. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης δικαιούται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στην χρησιμοποίηση των στοιχείων της ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας ή άλλων στοιχείων του για την ενημέρων νέων προϊόντων, υπηρεσιών κ.λ.π.. 

Ο χρήστης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή θα διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης ή αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων βάσει των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997 για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του κάθε χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας info[at]nagacommerce.com. 

Εκτός και αν ρητά επιτάσσεται από το νόμο ή τις Αρμόδιες Αρχές, η Εταιρεία δεν θα προβεί, άλλως στη κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση, ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης, δίχως την συγκατάθεση αυτού. 

Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών του προγράμματος της Εταιρείας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν αυτοί.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Η Εταιρεία στα πλαίσια της συμβατικής της συνεργασίας με τον Χρήστη δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από προσωρινή δυσλειτουργία του συστήματος και του προγράμματος για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για ολιγόωρες διακοπές του ή άλλης φύσεως λειτουργικών προβλημάτων. Παράλληλα η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικά η ποινικά για οποιαδήποτε ζημία θετική, ειδική, αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ., που τυχόν θα υποστεί χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία του ή μη και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και προϊόντων και πληροφοριών. 

6. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α. Τα τέλη για την χρήση του NagaCommerce οφείλονται βάση του κύκλου ημερομηνίας χρέωσης (μηνιαία) που προσδιορίζεται στον ιστότοπο ή στην ισχύουσα παραγγελία. Όλες οι χρεώσεις περιλαμβάνουν όλες τις ισχύουσες κρατικές αμοιβές, χρεώσεις ή φόρους και κάθε νόμιμη άλλη επιβάρυνση. Καταβάλλονται στο νόμισμα του ευρώ είτε με κάρτα πληρωμής και το σύστημα θα χρεώνει αυτόματα την δηλωμένη κάρτα του χρήστη είτε με τραπεζική μεταφορά χρημάτων, εώς ότου καταγγελθεί η παρούσα σύμβαση και διακοπεί η συμφωνηθείσα παροχή υπηρεσιών. Η ηλεκτρονική ειδοποίηση για την καταβολή των μηνιαίων τελών θα επέχει θέση νόμιμης όχλησης για καταβολή και εάν δεν καταβληθούν εντός εφτά (7) ημερών από την όχληση, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα της αναστολής των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αναστολή δεν θα τερματίσει τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ούτε θα σας απαλλάξει από οποιεσδήποτε υποχρεώσεις. Θα αποζημιώσετε την Εταιρεία για τυχόν έξοδα συλλογής.

β. Ο Χρήστης θα δύναται να καταβάλλει εφ’ απαξ το συμφωνηθέν ποσό για την χρήση του προγράμματος και να απαλλάσσεται των μηνιαίων καταβολών. Στην περίπτωση αυτή το συμφωνηθέν ποσό της άπαξ καταβολής εξοφλεί την προκαθορισμένη και συμφωνημένη μορφή του προγράμματος με τις υπηρεσίες και εφαρμογές που διαθέτει. Όποιαδήποτε άλλη τυχόν αναβάθμιση του ζητηθεί από τον χρήστη ή αλλαγή στην παροχή των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, θα χρεώνεται ανάλογα και θα καταβάλλεται άμεσα από τον χρήστη η χρέωση αυτή. Σε καμία περίπτωση δεν αποκτά δικαιώματα δωρεάν αναβάθμισης και αλλαγής υπηρεσιών ή και εφαρμογών ο χρήστης με την εφ’ απαξ εξόφληση των τελών του NagaCommerce. 

Παράλληλα σε περίπτωση αιτήματος του πελάτη για υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αυτή θα ισχύσει και εφαρμοσθεί νέα χρέωση με την έναρξη της νέας μηνιαίας χρέωσης.

Όλα τα τιμολόγια χρέωσης και οι ειδοποιήσεις πληρωμής θα διατηρούνται στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του Χρήστη, στον οποίο λογαριασμό θα κοινοποιείται και η νέα χρέωση. (μηνιαία συνδρομή – αναβαθμίσεις κλπ.).  

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ή να τροποποιεί τις χρεώσεις της οποιαδήποτε στιγμή και αυτές οι τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο και θα ισχύουν στην επόμενη ανανέωση συνδρομής.

6.1 ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι χρήστες μπορούν να καταβάλλουν το χρηματικό ποσό των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω των παρακάτω τρόπων πληρωμής

6.1.1 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ VIVA WALLET

Τα τιμολόγια παροχής των υπηρεσιών μας εκδίδονται αυτόματα από πιστοποιημένο σύστημα τιμολόγησης και αποστέλλονται στους πελάτες αυτόματα τη στιγμή της χρέωσης.

Μέσω Viva Wallet μπορείτε να ξοφλήσετε το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών είτε με χρεωστική/πιστωτική κάρτα, είτε από τις επιπλέον επιλογές που παρέχει ο πάροχος πληρωμών Viva Wallet, όπως συναλλαγές IRIS ή Klarna

6.1.2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Μπορείτε να καταβάλλετε το ποσό του τιμολογίου στον παρακάτω εταιρικό λογαριασμό. Μετά την επιτυχημένη κατάθεση, παρακαλούμε όπως μας αποστείλλετε την απόδειξη πληρωμής για να διεκπεραιώσουμε την πληρωμή σας το συντομότερο δυνατόν, διαφορετικά η ολοκλήρωση της συναλλαγής μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 3 εργάσιμες.

EUROBANK

IBAN: GR4702602310000060201496884
ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

6.2 ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

Είναι υποχρέωσή σας να ελέγχετε την ακρίβεια όλων των τιμολογίων χρέωσης. Έχετε 30 ημέρες από την ημερομηνία τιμολόγησης χρέωσης για να ειδοποιήσετε γραπτώς την Εταιρεία ότι αμφισβητείτε τις χρεώσεις. Εάν δεν το κάνετε εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου, θα αποτελεί τη συμφωνία σας ότι (i) όλες οι χρεώσεις είναι έγκυρες και (ii) παραιτείστε από τυχόν αξιώσεις που ενδεχομένως είχατε σχετικά με αυτές τις χρεώσεις.

6.3 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ / ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
6.3.1 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

Εάν δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις για το τρέχων πρόγραμμα υπηρεσιών, τότε η Εταιρεία μπορεί να σας αναβαθμίσει αυτόματα σε ένα πρόγραμμα για το οποίο πληροίτε τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αναγράφονται λεπτομερώς στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας στον τομέα “ΚΟΣΤΟΣ”.

6.3.2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Εάν επιλέξετε να αναβαθμίσετε τις Υπηρεσίες σας ή εάν οι Υπηρεσίες σας αναβαθμιστούν αυτόματα, τότε η Ημερομηνία χρέωσης της επόμενης περιόδου ανανέωσης θα παραμείνει η ίδια, αλλά θα χρεωθείτε αμέσως την αναλογική αναβαθμισμένη χρέωση υπηρεσιών για το υπόλοιπο της περιόδου χρέωσης . Για παράδειγμα , εάν ένας πελάτης από μήνα σε μήνα χρεώθηκε στις 9 Οκτωβρίου για μηνιαίες προπληρωμένες Υπηρεσίες από τις 9 Οκτωβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου και ο λογαριασμός του πελάτη αναβαθμίστηκε για να τεθεί σε ισχύ στις 30 Οκτωβρίου, τότε ο πελάτης θα χρεωθεί αμέσως για τον pro-rata χρήση του αναβαθμισμένου προγράμματος από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου. Στις 9 Νοεμβρίου, ο πελάτης θα χρεωθεί για το πλήρες μηνιαίο ποσό χρέωσης του αναβαθμισμένου προγράμματος.

6.3.3 ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

Εάν επιλέξετε να υποβαθμίσετε τις Υπηρεσίες σας, η υποβάθμιση θα τεθεί σε ισχύ κατά την έναρξη της επόμενης περιόδου ανανέωσης. Η Εταιρεία δεν παρέχει πιστώσεις ή επιστροφές χρημάτων σε υποβαθμίσεις που ισχύουν κατά την ισχύουσα περίοδο χρέωσης (ανεξάρτητα από το αν η περίοδος αυτή είναι μήνας, τρίμηνο ή έτος). Για παράδειγμα, εάν ένας πελάτης από μήνα σε μήνα τιμολογήθηκε στις 9 Οκτωβρίου για προπληρωμένες υπηρεσίες από τις 9 Οκτωβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου και αυτός ο πελάτης έπρεπε να ενημερώσει για την υποβάθμιση των προπληρωμένων υπηρεσιών στις 30 Οκτωβρίου, τότε η υποβάθμιση θα τεθεί σε ισχύ στις την επόμενη ημερομηνία χρέωσης, 9 Νοεμβρίου.

*Όροι – Νόμος περί Εγγυήσεων Καταναλωτών.

Πολιτικές χρέωσης και κύκλοι. Όλα τα τιμολόγια χρέωσης και οι ειδοποιήσεις πληρωμής θα διατηρηθούν μέσω του πίνακα ελέγχου του λογαριασμού σας στο NagaCommerce. Ο κύκλος χρέωσης ξεκινά την Ημερομηνία χρέωσης για όλα τα καταστήματά σας και οφείλεται εκείνη την ημέρα για κάθε επόμενη περίοδο συνδρομής. Η “Ημερομηνία χρέωσης” σημαίνει (i) την υπάρχουσα Ημερομηνία χρέωσής σας, εάν έχετε ήδη υπάρχοντα λογαριασμό με ένα ή περισσότερα καταστήματα, ή (ii) την ημέρα του μήνα κατά τον οποίο αγοράζετε μια συνδρομή Υπηρεσιών ή μετατρέπετε από μια δοκιμαστική συνδρομή σε συνδρομή επί πληρωμή, εάν δεν έχετε ήδη υπάρχοντα λογαριασμό σε ένα ή περισσότερα καταστήματα.

Αλλαγές τιμολόγησης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τις χρεώσεις της και αυτούς τους όρους Χρεώσεων, ανά πάσα στιγμή, και τέτοιες αλλαγές ή τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο και θα ισχύουν αμέσως μετά την επόμενη ανανέωση συνδρομής, Ημερομηνία χρέωσης, αναβάθμιση ή υποβάθμιση τις Υπηρεσίες, όποιο ισχύει και εμφανίζεται πρώτα. Η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση να σας παρέχει οποιαδήποτε ειδοποίηση, εκτός από την ανάρτηση στον Ιστότοπο. Η Εταιρεία, ωστόσο, θα παρέχει ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την πραγματοποίηση τυχόν τροποποιήσεων τιμολόγησης.

Ακυρώσεις.

Πρέπει να ενημερώσετε την Εταιρεία για την πρόθεσή σας να ακυρώσετε τις Υπηρεσίες τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την Ημερομηνία χρέωσής σας (εκτός από τις Υπηρεσίες ανάλυσης). Εάν δεν ληφθεί ειδοποίηση 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία χρέωσής σας, οι υπηρεσίες σας θα ανανεωθούν αυτόματα για την επόμενη περίοδο ανανέωσης και η υπηρεσία θα ακυρωθεί μετά τη λήξη αυτής της περιόδου ανανέωσης. Οι εργάσιμες ημέρες είναι 8 π.μ. έως 6 μ.μ. ώρα Ελλάδος, από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός από τις εθνικά αναγνωρισμένες αργίες. 

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών από την σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Επιστροφές χρημάτων δεν θα γίνονται εφόσον έχει παρασχεθεί πλήρως η υπηρεσία και έγινε χρήση της, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος της χρήσης της.

Η δήλωση υπαναχώρησης γίνεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως και θα πρέπει να αναφέρονται η παρεχόμενη υπηρεσία, τα στοιχεία του εκδοθέντος παραστατικού καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υπαναχωρούντος.

8. ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΤΩΝ – ΠΕΛΑΤΩΝ

Περιορισμοί

Γενικά

Εκτός αν επιτρέπεται στην Ενότητα 3 παραπάνω, δεν θα επιτρέψετε και δεν θα επιτρέψετε σε οποιονδήποτε τρίτο, να: (α) μεταπωλήσει, αντιγράψει, διανείμει, αναπαραγάγει, χρησιμοποιήσει ή επιτρέψει την πρόσβαση τρίτων στις Υπηρεσίες (εκτός εάν επιτρέπεται βάσει έγκυρης άδειας) (β) αποσυναρμολόγηση ή αναστροφή μηχανικής των Υπηρεσιών (Reverse Engineering), (γ) τροποποίηση ή δημιουργία παράγωγου έργου οποιουδήποτε μέρους των Υπηρεσιών. (δ) αποκαλύπτει δεδομένα σχετικά με τις Υπηρεσίες χωρίς τη γραπτή άδεια της Εταιρείας ή χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα για τις δικές σας ανταγωνιστικές δραστηριότητες ανάπτυξης προϊόντων. (ε) απόπειρα παράκαμψης ορίων χρήστη ή άλλης άδειας, χρονισμού ή περιορισμών χρήσης που είναι ενσωματωμένες στις Υπηρεσίες · ή (στ) συνδυάσετε τις Υπηρεσίες με άλλα προϊόντα, λογισμικό ή υπηρεσίες, σε κάθε περίπτωση, εκτός εάν λάβετε την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της Εταιρείας για να το κάνετε.

Βλαβερές πρακτικές

Συμφωνείτε να μην (α) εμπλακείτε σε αποπλανητικές, παραπλανητικές, παράνομες ή ανήθικες πρακτικές · (β) συμμετέχετε σε οποιαδήποτε πρακτική που μπορεί να είναι επιζήμια για την Εταιρεία · (γ) να κάνετε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με το NagaCommerce ή άλλες Υπηρεσίες. ή (δ) δημοσιεύσετε ή συνεργαστείτε στη δημοσίευση ή τη χρήση οποιουδήποτε απόπλανητικού ή παραπλανητικού διαφημιστικού υλικού.

Διαβιβάσεις

Συμφωνείτε να μην εκπροσωπείτε τον εαυτό σας ως αντιπρόσωπο ή υπάλληλο της Εταιρείας ή του NagaCommerce και συμφωνείτε ότι η Εταιρεία θα έχει τον πρωταρχικό έλεγχο σε οποιαδήποτε επικοινωνία τελικού χρήστη σχετικά με τις Υπηρεσίες. Δεν θα προβείτε σε δηλώσεις σχετικά με το NagaCommerce ή για λογαριασμό της Εταιρείας ή του NagaCommerce.

Εναιώρημα

Στο βαθμό που ωστόσο κάνετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω χωρίς την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της Εταιρείας, θα παραβιάζετε τους Όρους και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της, να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβαση στη συνδρομή σας στις Υπηρεσίες ή στο τέλος του ο χρήστης, με ή χωρίς ειδοποίηση, και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που η Εταιρεία καθορίζει κατά την κρίση της είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση των Όρων από εσάς ή τον Πελάτη σας.

Πράκτορες – Πωλητές
Εφαρμογή

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για και για λογαριασμό του πελάτη σας (“Πελάτης”) (δηλαδή ως αντιπρόσωπος του Πελάτη), θα ισχύουν οι ακόλουθοι όροι.

Δηλώσεις και Εγγυήσεις

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 • Έχετε την εξουσία ως πράκτορας για τον Πελάτη να δεσμεύσετε τον Πελάτη με τους Όρους.
 • Έχετε όλα τα δικαιώματα και τις άδειες που απαιτούνται για να ενεργείτε εκ μέρους του Πελάτη (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πρόσβασης και λήψης αποφάσεων σχετικά με τον λογαριασμό του Πελάτη και την παροχή του περιεχομένου του Πελάτη στο NagaCommerce).
 • Όλες οι ενέργειές σας που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εταιρείας σας.
 • Έχετε την πλήρη εξουσία και εξουσία να εισάγετε τους Όρους και να εκτελέσετε όλες τις υποχρεώσεις σας παρακάτω.
Συμβατική σχέση

Θα παράσχετε αμέσως στην Εταιρεία γραπτή επιβεβαίωση της σχέσης μεταξύ εσάς και του Πελάτη, η οποία πρέπει να σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στην παροχή ειδοποιήσεων των Όρων Παροχής Υπηρεσιών και περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τη γραπτή αναγνώριση του Πελάτη ότι:

 • Είστε αντιπρόσωπος του Πελάτη και είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε εκ μέρους του Πελάτη σε σχέση με τις Υπηρεσίες και να εισάγετε αυτούς τους Όρους.
 • Η χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη θα διέπεται από τους Όρους.
 • Η χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη μπορεί να τερματιστεί αμέσως ή / και να ανασταλεί λόγω της αποτυχίας σας να πληρώσετε τις ισχύουσες χρεώσεις.
Ειδοποιήσεις

Τυχόν ειδοποιήσεις που απαιτείται να παρέχει το NagaCommerce θα παρέχονται σε εσάς και/ή στον Πελάτη, όπως καθορίζεται από το NagaCommerce κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια βάσει των περιστάσεων και των καθορισμένων πληροφοριών επικοινωνίας για τις ειδοποιήσεις που διατίθενται στο NagaCommerce στις Υπηρεσίες.

Διαφορές

Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των εφαρμοστέων διατάξεων των Όρων, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την ιδιοκτησία του καταστήματος του Πελάτη, η Εταιρεία, με τη δική της επιλογή και χωρίς καμία υποχρέωση να το κάνει, μπορεί να αντιμετωπίσει τη διαφορά ως εξής:

 • αναστολή του καταστήματος του πελάτη.
 • σας εμποδίζει να λειτουργείτε το κατάστημα του Πελάτη χωρίς τη συγκατάθεση του Πελάτη. και / ή
 • να διαθέσει οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία του Πελάτη (συμπεριλαμβανομένων ονομάτων τομέα, εικόνων, καταχωρίσεων προϊόντων) στον Πελάτη. Με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι τέτοιο περιεχόμενο θα αποκλείει οποιοδήποτε περιεχόμενο που έχετε αναπτύξει.
Συνεργασία

Θα καταβάλλετε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να συνεργαστείτε με την Εταιρεία και το NagaCommerce για την επιβολή των Όρων.

9. COOKIES

Η ιστοσελίδα της Εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι υπηρεσίες του nagacommerce.com είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι κι προϋποθέσεις, κάθε τροποποίηση τους καθώς και η χρήση του προγράμματος, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση,αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνηση σχετικά με την Εταιρεία και τα προϊόντα ή υπηρεσίες της οι χρήστες μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 2310 05 0385 ή να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info[at]nagacommerce.com καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΆΜΜΟΣ 0, Βέροια Ημαθίας Τ.Κ 59132.